ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และบูรณาการเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม
3. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม
4. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ (Green City)
5. โครงการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
6. โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
7. โครงการเพาะชำกล้าไม้มีค่าและไม้พื้นบ้าน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาป่าพื้นบ้านแหล่งอาหารชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
8. โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) จังหวัดนครพนม
9. การจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.)
10. กิจกรรมอำนวยการของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.จังหวัด) ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
11. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) จังหวัดนครพนม